ANVÄNDARVILLKOR

GODKÄNNANDE AV VILLKOR

ANVÄNDARVILLKOR BRAINLESS WEBB

Genom att du har fått tillgång till och använder den här webbsajten godkänner du dessa användarvillkor. Om du inte godkänner någon del av dessa användarvillkor ska du inte använda den här sajten.

Om du vill ändra på din användarprofil eller avbryta prenumerationen vid någon tidpunkt gör du det här. Notera att användarvillkoren när som helst utan förvarning kan komma att ändras genom att detta anslag uppdateras. Du bör besöka den här sidan regelbundet för att läsa igenom aktuella användarvillkor.

Dessa användarvillkor uppdaterades senast den 17 maj 2019.

Hur kontaktar man oss

Den här sajten kontrolleras och drivs av brainless AB.
Skicka synpunkter eller klagomål till info@brainless.se.

Registrering

För att få tillgång till den här sajten eller de tjänster som den erbjuder kan du behöva ange registreringsuppgifter. Ett villkor för att få använda den här sajten är att alla uppgifter som du anger är riktiga, aktuella och fullständiga. Om vi har anledning att tro att uppgifterna inte är riktiga, aktuella eller fullständiga har vi rätt att vägra dig tillgång till sajten eller dess tjänster samt att avsluta eller stänga av ditt konto.

Information, varumärken och upphovsrätt

Den här sajten och allt material, nyheter och information infört av brainless AB på den här sajten skyddas av upphovsrätt, patent, immateriella eller andra äganderätter.

Din rätt att använda uppgifter

Din rätt att använda den här sajten och all information eller annat innehåll som finns på den omfattas av dessa användarvillkor. Förändring av eller användning av uppgifter eller annat innehåll på den här sajten för andra syften än vad som tillåts enligt dessa användarvillkor kan visa sig strida mot till exempel upphovsrättslagstiftningen och/eller lagen om skydd av varumärken och är förbjuden. Du har tillgång till och rätt att använda informationen och allt annat innehåll som finns på den här sajten för icke kommersiellt och personligt bruk. Information och annat innehåll på den här sajten kan inte kopieras, reproduceras, återpubliceras, skickas, distribueras eller användas på annat sätt om inte brainless AB utfärdat speciellt tillstånd för detta eller syftet med informationen uppenbart är till för att delas. I sådana fall skall den återpubliceras i oförvanskat skick och med tydligt angiven källa. All sådan användning måste följa upphovsrättslagstiftningen och andra äganderättsförhållanden. Överföring av information till andra webbsajter eller nätverksbaserade datormiljöer är förbjuden om inte speciellt tillstånd utfärdats av brainless AB. Dessutom är dekompilering, bakåtkompilering, uppackning eller att på annat sätt degradera koder som används i mjukvarorna på den här sajten till läsbar form, med syfte att undersöka sådan mjukvarans uppbyggnad och/eller kopiera eller skapa andra produkter baserade (helt eller delvis) på sådan mjukvara förbjuden.

Våra tjänster

Du måste följa alla polices som görs tillgängliga för dig för tjänsterna. Missbruka inte våra tjänster. Till exempel är det inte tillåtet att inte störa ut våra tjänster eller försöka komma åt dem med en annan metod än det gränssnitt eller de instruktioner som brainless tillhandahåller. Du får endast använda våra tjänster i enlighet med vad som är tillåtet enligt lag, inklusive tillämpliga lagar och förordningar om export och återexport. Vi kan stänga av eller sluta tillhandahålla våra tjänster till dig om du inte följer våra villkor eller policies eller om vi undersöker misstänkt missbruk.

Att använda våra tjänster ger dig inte äganderätt till några immateriella rättigheter i våra tjänster eller det innehåll du har tillgång till. Du får inte använda innehåll från våra tjänster om du inte har erhållit tillstånd från dess ägare eller på annat sätt är tillåtet enligt lag. Dessa villkor ger dig inte rätt att använda varumärken eller logotyper som används i våra tjänster, inklusive ansikten för våra botar. Ta inte bort, dölj eller ändra några juridiska meddelanden som visas i eller tillsammans med våra tjänster.

Våra tjänster kan visa innehåll som inte är brainless. Det här innehållet är ensamt ansvarig för den enhet som gör den tillgänglig. Vi kan granska innehåll för att avgöra om det är olagligt eller bryter mot våra policyer, och vi kan ta bort eller vägra att visa innehåll som vi rimligen tror bryter mot våra policyer eller lagen. Men det betyder inte nödvändigtvis att vi granskar innehåll, var snäll och utgå inte ifrån att vi gör det.

Friskrivning och ansvarsbegränsning

Information och allt annat innehåll som visas i våra produkter eller på den här sajten är endast avsett för informationsspridning. Brainless AB tillhandahåller informationen “i befintligt skick” och friskriver sig från allt ansvar eller garantiutfästelser beträffande den här webbsajtens användningsområden eller dess lämplighet för ett speciellt ändamål. Du godkänner att all användning av informationen och den här webbsajten sker på egen risk, att du tar fullt ansvar för de kostnader som uppstår i samband med användning och att brainless AB inte är ansvarigt för några som helst direkta, oavsiktliga, indirekta skador eller följdskador som uppstår på grund av att du har tillgång till information eller använder information eller mjukvara som tillhandahålls på den här webbsajten. Information och åsikter som återfinns på den här webbsajten eller uppgifter som skickats till dig kan vara uppgifter från tredje man som denne i sin tur har gett till brainless AB. Brainless AB övervakar och går igenom innehållet i uppgifterna, men kan inte garantera dess innehåll eller att felaktigheter åtgärdas omedelbart. Brainless AB är inte heller ansvarigt för innehållet i uppgifter från externa parter. All användning av uppgifterna sker på egen risk och omfattas av friskrivning och ansvarsbegränsningen som beskrivs ovan.

System-missbruk

Utan begränsningar godkänner du att inte skicka, skapa eller svara på så kallade "mailbombs" (dvs massutskick av e-brev till många mottagare eller att med ont uppsåt skicka många filer eller meddelanden till en och samma person) eller medverka till ”spamming” (dvs skicka icke begärd kommunikation för marknadsföring eller andra ändamål) eller göra något annat som kan skada verksamheten på den här sajten för andra personer.

Säkerhet

Lösenord som används på den här sajten är enbart avsedda för personligt bruk. Du är ansvarig för ditt lösenords säkerhet (om du har något). Brainless AB har rätt att övervaka (dock inte läsa) ditt lösenord och att enligt eget gottfinnande begära att du ändrar det. Det är förbjudet att använda information, tjänster eller faciliteter som tillhandahålls i samband med den här sajten med syfte att äventyra säkerheten eller manipulera systemresurser och/eller konton.

Undersökningar

Brainless AB förbehåller sig rätten att undersöka misstänkta överträdelser av dessa användarvillkor och kan stänga av alla användare vars uppträdande eller inlägg står under utredning och kan utan förvarning ta bort sådana uppgifter och allt annat innehåll från sina servrar som företaget bedömer vara olämpligt.

Brainless AB förbehåller sig rätten att ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, hela eller delar av den här sajten och/eller alla typer av mjukvara, faciliteter och tjänster på den här sajten, med eller utan förvarning, och/eller upprätta generella riktlinjer och begränsningar för deras användningsområden.

Andra sajter

Den här sajten kan erbjuda dig länkar till andra sajter på Internet. Dessa sajter står inte under brainless AB:s kontroll och vi ber dig vara medveten om att brainless AB inte är ansvarigt för att dessa sajters innehåll är korrekt, lämpligt, följer upphovsrättslagstiftning eller annan lagstiftning eller är felaktigt på något annat sätt. Länkarna innebär inte att brainless AB godkänner dessa sajter eller har något samröre med de ansvariga för dessa.

Behörighetsregler

Dessa användarvillkor ska styras, tolkas och upprätthållas i enlighet med svensk lagstiftning.